Piekberging Haarlemmermeerpolder

Hier kunnen we één miljoen kubieke meter water bergen

In het kort

In samenwerking met de combinatie KWS en Van Hattum en Blankevoort hebben wij de piekberging in de Haarlemmermeerpolder gerealiseerd voor Hoogheemraadschap van Rijnland.

Een piekberging is een ingepolderd gebied dat wordt gebruikt om de omliggende boezemgemalen tijdelijk te ontlasten tijdens hevige en langdurige regenval. De Piekberging is 67 hectare groot, ongeveer twee meter hoog en kan één miljoen kubieke meter water bergen.

Locatie

Rijnland

Opdrachtgever

KWS / van Hattum en Blankevoort

Periode

2021 - 2023

minimaliseren transportbewegingen

hergebruik gebiedseigen grond

Realisatie met gebiedseigen grond

Uitdaging

In het centrale deel van het Rijnlandse gebied bestaat er een risico op wateroverlast. Dit gebied ligt namelijk het verst verwijderd van de vier Rijnlandse boezemgemalen. Om te voorkomen dat de watergangen overlopen of, in het ergste geval, kades doorbreken door te hoge waterstanden, is het noodzakelijk om een piekberging te realiseren. Deze piekberging kan tijdelijk één miljoen kubieke meter water opslaan. Het water stroomt dan vanuit de Ringvaart in de lager gelegen polder en wordt tijdelijk opgevangen in een gebied dat omringd is door een dijk.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit de aanleg van een dijk met een lengte van 3,8 kilometer en het graven van ongeveer 7 kilometer watergangen. Daarnaast is een inlaatconstructie vanuit de Ringvaart gerealiseerd welke via een woelkom het water de piekberging in laat stromen.

Duurzaam en optimaal grondstromenplan

Oplossing

Door het nauwkeuring in beeld brengen van de eigenschappen en kwaliteit van vrijkomende en benodigde bodemmaterialen is een optimaal grondstromenplan tot stand gekomen, waarmee de piekberging met gebiedseigen grond (klei) is gerealiseerd. Op deze wijze is maximaal invulling gegeven aan het duurzaamheidsaspect en het beperken van hinder voor de omgeving.

Veilige leefomgeving

Impact

Circulariteit

100% circulair inzetten van vrijkomende materialen binnen het plangebied.

Duurzaamheid

Minimaliseren van transportbewegingen.

Van de bouwplaats

Expertises bij dit project

Thema's voor een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

De visie van JdB