Natuurontwikkeling in Weimeren

Wij creëren een robuust natuurgebied

In het kort

In opdracht van Staatsbosbeheer zijn wij in poldergebied Weimeren aan het werk om deze om te toveren tot een robuust natuurgebied met moeras en waterplassen. Maar ook met laagveenbosjes, ruigtevelden en kruiden- en faunarijke graslanden. Een natuurgebied waar de otter en bijzondere vogels, zoals de roerdomp, zich thuis gaan voelen.

Locatie

Prinsenbeek

Opdrachtgever

Staatsbosbeheer

Periode

2020 - 2024

hergebruik vrijgekomen materialen

natuurontwikkeling

Herinrichten van gronden

Uitdaging

Om de natuurambitie te realiseren moeten we de waterhuishouding in Weimeren aanpassen en gronden herinrichten. Het is een groot project waar verschillende van onze expertises samenkomen. Denk hierbij vooral aan het groot grondverzet, advies en ontwerp en de verschillende grondstromen die op dit project samen komen.

Omdat het een natuurgebied betreft, ligt er extra aandacht op de bescherming van flora en fauna. Vooruitlopend aan de werkzaamheden op een nieuw perceel wordt dit gecontroleerd door een ecoloog die onderzoekt of er bijzondere planten of dieren in het gebied zijn.

450.000 m3
vrij gekomen grond

Oplossing

Bij de ontwikkeling van natuur komt ca. 450.000m3 grond en veen vrij. De (boven)grond wordt in het gebied vervoerd en aan de rand van het gebied in depot gezet. Deze grond zal later worden toegepast voor de verbetering van de waterkering. Het vrijkomende veen wordt afgevoerd en verwerkt ten behoeve van de champignonteelt.

Circulariteit

Impact

Bij de graafwerkzaamheden komt veel grond vrij. Deze grond wordt verwerkt op een gronddepot en gebruiken we op een later moment om de kering rondom de polder te versterken. Daarnaast wordt het veen dat vrijkomt gebruikt als voedingsbodem in de champignonteelt.

Van de bouwplaats

Thema's voor een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

De visie van JdB