Dijkverbetering aan rivier de Aa

Een veilige toekomst beschermd tegen hoog water

In het kort

In Nieuwer Ter Aa werkt JdB groep aan de verbetering van de dijken. De dijk langs rivier de Aa is op sommige plekken niet hoog of sterk genoeg. Het betreft hier een dijkverbetering in de vorm van een grond ophoging en aanvulling.

Locatie

Nieuwer Ter Aa

Opdrachtgever

Waterschap, Gooi en Vecht

Periode

2023

aanleg natuurvriendelijke oevers

Werken via het water

Uitdaging

Om de overlast op smalle wegen en in de dorpskern te minimaliseren, hebben we ervoor gekozen om materialen via het water aan te voeren. Hiervoor hebben we een speciale overslaglocatie ingericht buiten het bebouwde gebied. Bijzonder is dat een groot deel van de werkzaamheden plaatsvindt op particuliere percelen. Daarom zorgen wij voor een nauwgezette afstemming met de bewoners, zodat we de uitvoering van de werkzaamheden soepel en in harmonie kunnen laten verlopen.

Ophogen en versterken

Oplossing

In opdracht van Waternet voeren wij het onderhoud in twee fases uit: groot onderhoud en een deel dijkverbetering. Onze werkzaamheden omvatten het ophogen van de dijk met klei, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het aanbrengen van een kunststof damwandscherm en het ophogen en vervangen van de wegverharding.

De dijk fungeert als waterkering tussen de Aa en het achterliggende land; onze inspanningen zorgen voor sterkere dijken en bescherming tegen hoog water voor de omwonenden.

Een veilige toekomst

Impact

Door de dijken te versterken zorgen wij voor een veilige toekomst waar iedereen is beschermd tegen hoog water. Daarnaast bieden wij met de realisatie van natuurvriendelijke oevers ruimte voor meer biodiversiteit.

Thema's voor een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

De visie van JdB