Kadeverbetering Molenkade

Een versterking van 2,2 kilometer tussen Groot-Ammers en de Achterlandse Wetering

In het kort

JdB groep ontwerpt en realiseert in opdracht van Waterschap Rivierenland de kadeverbetering van de Molenkade.

Locatie

Groot-Ammers

Opdrachtgever

Waterschap Rivierenland

Periode

2018 - 2021

natuurvriendelijke oevers en ecologische verbindingszone

Kadeverbetering in gebied met oude molens

Uitdaging

Waterschap Rivierenland geeft JdB de opdracht voor de kadeverbetering van de Molenkade nabij Groot-Ammers. De Molenkade is gelegen langs de Ammersche Boezem ten zuiden van de kern Groot-Ammers in de gemeente Molenwaard. Deze kade is afgekeurd op de faalmechanismen binnenwaartse stabiliteit en hoogte en wordt daarom versterkt. De kadeverbetering Molenkade omvat 2,2 kilometer tussen de kern van Groot-Ammers en de Achterlandse Wetering.

Het werk bracht als uitdaging met zich mee dat op de dijk een viertal monumentale molens staan die niet gefundeerd zijn op palen. Daarnaast is het gebied zeer gevoelig is voor zetting en de kade zeer gevoelig voor instabiliteit tijdens de uitvoering. De opdrachtgever heeft de risicobeheersing van dijkveiligheid en handhaving van de molens tijdens de uitvoering neergelegd bij JdB groep. Daarnaast ligt op de kruin van de dijk een belangrijke ontsluitingsfietsroute vanuit Groot-Ammers. Daarom hebben wij tijdens de werkzaamheden aan de kruin een tijdelijke bypass aangelegd voor de doorgang van fietsverkeer.

Verbreden en stabiliseren

Oplossing

Het verbreden en verleggen van hoofdwatergang zorgt voor betere afwatering. Een belangrijke ingreep daarin is de aanleg van een greppel tussen de (verhoogde) kade en de brede steunberm. Zo wordt het ruimtelijke beeld van een smalle kade behouden.

Rondom de molens blijft aan de polderzijde een waterpartij liggen. Dit is vanwege de stabiliteit van de molens, de aanvoer van water naar de molens en om het beeld van de molens in het water te behouden. Aan de polderzijde mag in een straal van dertig meter van de molen, geen grondaanvulling worden uitgevoerd. In die zone zal het hoogte en stabiliteitsprobleem worden opgelost door damwanden aan de boezemzijde te plaatsen. In die zone moet het open water van de huidige watergang worden gehandhaafd. Schade aan de molens (en gebouwen) wordt zo voorkomen. Om bij het molenerf voldoende kerende hoogte te realiseren wordt aan boezemzijde waar nodig een verhoogde rand aangelegd.

Behoud van cultuur

Impact

Het gekozen ontwerp voor dit project draagt bij aan het in stand houden van de cultuurhistorische identiteit van dit gebied. De vier molens en een roedenloods in het projectgebied zijn monumenten en worden passend in het ontwerp opgenomen. Daarnaast wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd en wordt een ecologische verbindingszone gerealiseerd. Ook wordt de veiligheid van fietsers verbeterd door het fietspad te verleggen, zodat het pad niet meer onder de wieken van de molens doorloopt. Daarnaast wordt op enkele locaties de toegankelijkheid en de zichtbaarheid van de molens versterkt.

Van de bouwplaats

Expertises bij dit project

Thema's voor een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

De visie van JdB