< Nieuws

DeEscalatie- en Communicatiemodel

Geplaatst op 22 december 2017

JdB groep heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van het DeEscalatie- en Communicatiemodel. Door inzet van dit model zitten opdrachtnemer en opdrachtgever tijdig op het juiste niveau aan tafel en voorkom je problemen en risico’s tijdens de uitvoering van het bouwproject. Samen met werkgroepleden van Heijmans, Antea, juristen en waterschappen is het model breed inzetbaar gemaakt, geschikt voor praktisch elk bouwproject. Door een kleine aanpassing in het UAV-GC contract verplicht je partijen te communiceren. Het DeEscalatiemodel is tijdens de Markt- en innovatiedag van de Unie van Waterschappen gepresenteerd.

Hieronder een algemene samenvatting van het DeEscalatie- en Communicatiemodel:

Het begrip escalatie betekent enerzijds het steeds erger worden van een bestaand conflict, anderzijds betekent escalatie een methode om een conflict beheersbaar tot een goed einde te brengen. Met het inzetten van escalatie beogen we een conflict te deEscaleren. Het escaleren van een probleem is het probleem neerleggen bij een hoger verantwoordelijk­heidsniveau. Het juist inzetten van de mogelijkheid van escaleren, vermindert geschillen en faalkosten. Een relevante voorwaarde van een succesvolle escalatie is communicatie.

Het DeEscalatie- en Communicatiemodel gaat uit van de gelijkwaardigheid van partijen. Allebei de partijen moeten oog voor elkaars positie hebben en dienen zich in beginsel in gelijke mate in te spannen voor een optimaal werkend DeEscalatie- en Communicatiemodel. Het concreet inrichten van het DeEscalatie- en Communicatiemodel past niet in de aanbestedingsfase, maar hoort in de fase na de contractsluiting. Dit is een gezamenlijke activiteit. Het gezamenlijk invullen geschiedt na contractsluiting, waarbij een logisch moment de project-start-up is. Hoewel het DeEscalatie- en Communicatiemodel een formeel document is, dient de invulling door partijen in een relatief informele setting plaats te vinden. Het menselijke contact staat hierin centraal.

Het gebruik van de Annex DeEscalatie- en Communicatiemodel is niet vrijblijvend: het model is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen tenzij het model nadrukkelijk niet van toepassing wordt verklaard. De Annex schrijft voor dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verschillende niveaus samenwerken en regelmatig overleg hebben om problemen bij de realisatie van het werk te signaleren en te bespreken. Een duidelijk uitgangspunt hierbij is dat niet bedoeld is dat er wijzigingen optreden in ieders verantwoordelijk­heden. Als partijen op enig moment wel een dergelijke wijziging in verantwoordelijkheden beogen, dan dienen zij de Wijzigingsprocedure te doorlopen.

Het DeEscalatie- en Communicatiemodel kent twee werkingen. Enerzijds wordt het escaleren geregeld, ofwel het neerleggen van een probleem of conflict waar men zelf niet uitkomt, bij een hoger verantwoordelijkheidsniveau. Dit is de DeEscalerende werking van het model. Anderzijds beoogt dit model een verbetering van de communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Dit is de beoogde ‘samenwerking’ binnen het model. Het gaat om begrijpen en begrepen worden door goed contact met elkaar.